Περιεχόμενα

Επιλογές Θεμάτων


Τα Πάτρια (Ελληνικά) Μηνολόγια Των Διαφόρων Πόλεων

(Πηγή: Βλ. Γ. Ρασσιάς «Εορτές Και Ιεροπραξίες Των Ελλήνων»)
Γαμηλιών (σελήνη Ιανουαρίου)

Αμάλιος (Δελφοί), Γιγάντιος (Άμφισσα), Ληνιών (Δήλος), Ποσίδαιος (Επίδαυρος), Θευδαίσιος (Ρόδος), Δύστρος (Μακεδονία), Ευθυαίος (Αιτωλία), Ερμαίος (Βοιωτία), Διόσθυος (Ηλιδα), Απολλώνιος (Θεσσαλία), Ληναιών (Εύβοια, Σαμος, Μίλητος, Τήνος, Μαγνησία Μαιάνδρου), Θριξάλλιος (Λαμία), Διόσκουρος (Κρήτη), Δίος (Βιθυνία)


Ανθεστηριών (σελήνη Φεβρουαρίου)

Βύσιος (Δελφοί), Ιερός (Δήλος), Αρταμίτιος (Επίδαυρος), Πεδαγείτνιος (Ρόδος), Ξανθικός (Μακεδονία), Ομολώϊος (Αιτωλία), Προστατήριος (Βοιωτία), Λεσχανόριος (Θεσσαλία), Ανθεστηριών (Εύβοια, Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Αμοργός, Πάρος και Μαγνησία Μαιάνδρου), Γεύστος (Λαμία), Θεοδαίσιος (Κρήτη), Βενδίδειος (Βιθυνία), Διονύσιος (Βυζάντιο, Αλως και Σελεύκεια)


Ελαφηβολιών (σελήνη Μαρτίου)

Θεοξένιος (Δελφοί), Γαλαξιών (Δήλος), Αριάνιος (Επίδαυρος), Βαδρόμιος (Ρόδος), Αρτεμίσιος (Σπάρτη, Μακεδονία), Ερμαίος (Αιτωλία), Αγριώνιος (Βοιωτία), Ελάφιος (Ηλιδα), Αφριος (Θεσσαλία), Αρτεμισιών (Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Αμοργός, Μαγνησία Μαιάνδρου), Γενέτιος (Αλως), Ανθεστήριος (Σελεύκεια), Λύκεος (Λαμία), Ποίτιος (Κρήτη), Στρατήγιος (Βιθυνία)


Μουνιχιών (σελήνη Απριλίου)

Ενδυσποιτρόπιος (Δελφοί), Αρτεμισιών (Δήλος), Πάναμος (Επίδαυρος), Γεράστιος (Σπάρτη), Αρταμίτιος (Ρόδος), Αρτεμίσιος (Σελεύκεια), Δαίσιος (Μακεδονία), Διονύσιος (Αιτωλία), Θιούϊος (Βοιωτία), Θυίος (Θεσσαλία), Αρειος (Εύβοια), Ταυρεών (Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Αμοργός), Εύκλειος (Βυζάντιο), Κουρεών (Μαγνησία Μαιάνδρου), Πλυντηριών (Πάρος), Θύος (Λαμία), Μεγαλάρτιος (Αλως), Περιέπιος (Βιθυνία)


Θαργηλιών (σελήνη Μαϊου)

Ηράκλειος (Δελφοί), Θαργηλιών (Δήλος, Μίλητος, Αμοργός, Πάρος), Κύκλιος (Επίδαυρος), Αγριάνιος (Ρόδος, Κώς, Κάλυμνος), Φλιάσιος (Σπάρτη), Πάνημος (Μακεδονία, Σάμος), Αγύειος (Αιτωλία), Ομολώϊος (Βοιωτία, Θεσσαλία), Ταργηλιών (Εύβοια, Τήνος), Αρεος (Λαμία, Βιθυνία), Θεμίστιος (Αλως), Υπερβέρετος (Κρήτη)


Σκιροφοριών (σελήνη Ιουνίου)

Ιλαίος (Δελφοί), Πάνημος (Δήλος, Αμοργός), Απελλαίος (Επίδαυρος), Αγριάνιος (Σπάρτη, Μεσσήνη), Υακίνθιος (Ρόδος), Λώος (Μακεδονία), Ιπποδρόμιος (Αιτωλία, Θεσσαλία), Θειλούθιος (Βοιωτία), Καλαμαιών (Εύβοια, Μίλητος), Κρονιών (Σάμος), Ελευθυαιών (Τήνος), Χρυτταίος (Λαμία), Λευκαθιών (Μαγνησία Μαινάνδρου), Δάματρος (Αλως), Λύκειος (Βυζάντιο), Νεκύσιος (Κρήτη), Αφροδίσιος (Βιθυνία)


Εκατομβαιών (σελήνη Ιουλίου)

πρώτος μήνας του αθηναϊκού ενιαυτού

Απελλαίος (Δελφοί), Υακίνθιος (Σπάρτη), Αζόσιος (Επίδαυρος), Εκατομβαιών (Δήλος), Πάναμος (Ρόδος), Γορπιαίος (Μακεδονία), Θυίος (Αιτωλία), Ιπποδρόμιος (Λαμία και λοιπή Βοιωτία), Φυλλικός (Θεσσαλία), Πάνημος (Μίλητος), Πελυσιών (Σάμος), Απελλαιών (Τήνος), Μιλτοφοριών (Αμοργός), Βασίλιος (Κρήτη).


Μεταγειτνιών (σελήνη Αυγούστου)

Βουκάτιος (Δελφοί), Μεταγειτνιών (Δήλος, Σάμος, Αμοργός (;) και Μίλητος), Καρνείος (Σπάρτη και Επίδαυρος), Κάρνειος (Ρόδος), Υπερβερεταίος (Μακεδονία), Ηραίος (Βιθυνία), Ομολώϊος (Αλως), Υακίνθιος (Βυζάντιον), Πάναμος (Αιτωλία, Λαμία και Βοιωτία), Απολλώνιος (Ηλιδα), Ιτώνιος (Θεσσαλία), Κυκλειών (Εύβοια), Ηραιών (Τήνος και Μαγνησία Μαιάνδρου), Θεσμοφοριών (Κρήτη).


Βοηδρομιών (σελήνη Σεπτεμβρίου)

Βοαθόος (Δελφοί), Πάναμος (Σπάρτη (;)), Βουφονιών (Δήλος και Τήνος), Προράτιος (Επίδαυρος), Δάλιος (Ρόδος), Δίος (Μακεδονία), Προκύκλιος (Αιτωλία), Παμβοιώτιος (Βοιωτία), Παρθένιος (Ηλιδα), Πάνημος (Θεσσαλία), Βοηδρομιών (Εύβοια, Πάρος, Αμοργός, Σάμος (;) και Μίλητος), Θυίος (Αλως), Αγριάνιος (Βυζάντιο), Ιτώνιος (Λαμία), Ερμαίος (Κρήτη και Βιθυνία), Γορπιαίος (Σελεύκεια), Κρονιών (Μαγνησία)


Πυανεψιών (σελήνη Οκτωβρίου)

Ηραίος (Δελφοί), Απατουριών (Δήλος), Ερμαίος (Επίδαυρος), Θεσμοφόριος (Ρόδος), Απελλαίος (Σπάρτη, Μακεδονία και Λαμία), Αθαναίος (Αιτωλία), Δαμάτριος (Βοιωτία), Αλφιοίος (Ηλιδα), Μαλοφόριος (Βυζάντιο), Θεμίστιος (Θεσσαλία), Κυανοψιών (Εύβοια, Τήνος (;) και Σάμος), Πυανοψιών (Μίλητος), Κρονιών (Αμοργός), Ιμάλιος (Κρήτη), Μητρώος (Βιθυνία), Πάνεμος (Σελεύκεια), Αγναιών (Μαγνησία)


Μαιμακτηριών (σελήνη Νοεμβρίου)

Δαδαφόριος (Δελφοί), Αρησιών (Δήλος), Γάμιος (Επίδαυρος), Ηράσιος (Σπάρτη), Σμίνθιος (Ρόδος), Αυδυναίος (Μακεδονία), Ευώνιος (Αλως), Βουκάτιος (Αιτωλία), Αλαλκομένιος (Βοιωτία), Αθαναίος (Ηλιδα), Αγαγύλιος (Θεσσαλία), Απατουριών (Μίλητος , Τήνος, Εύβοια (;) και Σάμος), Απατοριών (Αμοργός), Θεμίστιος (Λαμία), Μετάρχιος (Κρήτη), Διονύσιος (Βιθυνία), Ξανθικός (Σελεύκεια)


Ποσειδεών (σελήνη Δεκεμβρίου)

Ποιτρόπιος (Δελφοί), Ποσειδεών (Δήλος, Εύβοια, Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Πάρος, Μαγνησία Μαιάνδρου), Τέλεος (Επίδαυρος), Πυθαίος (Αλως), Διόσθυος (Ρόδος), Περίτιος (Μακεδονία), Λαφριαίος (Αιτωλία), Βουκάτιος (Βοιωτία), Θυίος (Ηλιδα), Ερμαίος (Θεσσαλία), Ειραφιών (Αμοργός), Βώμιος (Λαμία), Αγύιος (Κρήτη), Μαχανεύς (Βυζάντιο), Αυδυναίος (Σελεύκεια), Ηράκλειος (Βιθυνία)